צור קשר שותפים אודות החברה פיתוח תוכנה\אתרים אירוח \ ניהול שרתים אירוח אתרים ראשי
כניסת לקוחות

תנאים לאספקת שירותי אירוח אתרים בחוות השרתים של ביט.מן  [1.9.2004]

טופס הזמנת שירותי אירוח מהווה ("טופס ההזמנה") חלק בלתי נפרד מתנאים אלה וביחד הם מהווים הסכם

 מחייב בין הלקוח לבין ביט.מן (להלן:"החברה") טופס ההזמנה ותנאים אלה יקראו להלן, לשם הנוחות: "הסכם זה".

 

1.       בתנאים אלה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:

 

"אתר החברה" - אתר בבעלות החברה בכתובת www.webspace.co.il.

"האתר"- אתר הלקוח המאוחסן על גבי המחשב בכתובת המוקצית לאתר כפי המפורט בטופס ההזמנה.

"המחשב" - מחשב-שרת של החברה (או אם צוין מפורשות אחרת בטופס ההזמנה – מחשב ייעודי של החברה עבור הלקוח, או מחשב של הלקוח), בחוות השרתים של ביט.מן, המקושר לרשת האינטרנט,.

"חוות השרתים של ביט.מן" מרכז התקשורת והמחשבים שברשות החברה (בהתאם להסכם שבין החברה לצד שלישי) המוחזק על ידה ו/או ע"י צד ג' עבורה.

"שם המתחם" - שם המתחם (ה- Domain Name) של האתר.

"תכנים"   -         כל קובץ מחשב, הנכלל ו/או המהווה חלק מן האתר, ובכלל זה קבצי HTML, קבצים גראפיים, קבצי קול ווידאו.

 

2.       תנאים כלליים

2.1.  השירות/ השירותים – היקף השירותים, ומאפיינים טכניים שונים בקשר עימם, יהיו כקבוע בטופס ההזמנה בהתאם לתוכנית האחסון שבחר הלקוח (תכולת כל תוכנית ותוכנית הינה כפי המתפרסם באתר החברה). אלא אם נקבע מפורשות אחרת בטופס ההזמנה, שירותי האחסון והאירוח כוללים: שירותי התקנה, אחסון אירוח וגיבוי של האתר, על גבי המחשב, שירותי דואר וכן תמיכה וטיפול בתקלות, הכול כמפורט בתנאים אלה (ובהתאם למאפיינים של שירותים אלו במסגרת כל תוכנית ותוכנית). אלא אם נקבע מפורשות אחרת השירותים אינם כוללים שירותי סטטיסטיקה, הקצאת שם מתחם ועבודות מיוחדות ("שירותים נוספים").

2.2. אלא אם נקבע מפורשות אחרת בטופס ההזמנה, תקופת השירותים הינה לשנה מהמועד הקבוע בהזמנה. בתם שנה יבוא הסכם זה לסיומו.

2.3.    האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויות הלקוח בהסכם זה.

2.4. באחריות הלקוח לדאוג שנפח האתר לא יחרוג מהנפח המוקצה לו בהתאם לתוכנית האחסון שבחר הלקוח. בכל מקרה בו יתברר כי נפח האתר חורג מהכמות המותרת והלקוח לא הפחית הנפח בתוך 48 שעות מעת שנשלחה לו הודעה על כך מביט.מן, יחויב הלקוח בגין הנפח העודף בהתאם למחירי החברה כפי שיהיו מעת לעת.

2.5. העברת התכנים לאתר ועדכונם מעת לעת תבוצע על-ידי הלקוח ובאחריותו בלבד. העברה ועדכון כאמור ייעשו באמצעות תקשורת FTP (File Transfer Protocol) בכלים שתקצה החברה ללקוח, וכך תתאפשר ללקוח גישה אל האתר לצורך העברת תכנים ועדכונם.

2.6. התקינה החברה באתר כל יישום, שפותח על ידה ו/או שהינה בעלת זכויות בו (לרבות מנוע חיפוש), היא נותנת בזה ללקוח רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר. להסרת ספק מובהר, כי מלוא זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של חברה בלבד. הלקוח לא יהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להעביר או לתת זכויות (לרבות רישיונות משנה) בכל יישום כאמור.

2.7.  החברה אינה מתחייבת כי האתר יעורר עניין, אילו תגובות (אם בכלל) יקבל הלקוח בעקבות אחזקת האתר, מי יגיב לתכנים שיפרסם הלקוח באתר וכיצד. לכן, החברה לא תשא כלפי הלקוח ו/או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות שישלחו אליו, או לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מפרסום האתר והתכנים. החברה גם לא תשא באחריות כלשהי לשימוש שייעשה על ידי כל צד שלישי בתכנים.

2.8.  השירותים מסופקים כמות שהם (AS IS). הלקוח מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדק את השירות, יכולותיו, ומגבלותיו ומצא אותם מתאימים לצרכיו והוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברה בעניין התאמת השירות לצרכיו.

2.9.  הלקוח אינו רשאי להמחות (להעביר) את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, אלא אם כן קיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

2.10.לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה או לפיו אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי שני הצדדים.

2.11.האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין השירותים והשירותים הנוספים ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.

2.12.במקרה של תוספת שירותים יעודכנו תנאים אלה. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בהודעה מוקדמת בת 60 ימים שתתפרסם באתר החברה. הודיעה החברה על שינוי כאמור הרי שלמעט במקרה של שינויים שהם לטובת הלקוח (ו/או בגדר הצעה מזכה) יהיה הלקוח רשאי, בתוך שישים ימים ממועד פרסום ההודעה כאמור, לבטל ההסכם (החל ממועד כניסת התנאים החדשים לתוקף). הודיעה הלקוח על ביטול כאמור תושב ללקוח בתוך שלושים ימים, יתרת החלק היחסי של דמי האחסון השנתיים ששולמו על ידו.

2.13.הודעות מטעם החברה תתפרסמנה מעת לעת באתר החברה.

2.14.כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר ביד או תישלח בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני, במברק או בטלקס תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל.

2.15.תשלום התמורה עבור השירותים, במועדה, הינה תנאי יסודי בהתקשרות זו.

2.16.השימוש בשירות כפוף לכללים והנחיות טכניות שיפרסמו מעת לעת על ידי החברה. תכליתם העיקרית של אלה היא להבטיח באופן סביר וככל הניתן שירותים רציפים ונקיים משיבושים. הודעה על עדכון בהנחיות הטכניות תפורסם באתר החברה. לכללים ולהנחיות הטכניות

 3.       שם מתחם

3.1.  השירותים אינם כוללים  הקצאת שם מתחם, אלא אם נקבע אחרת במפורש בכתב ההזמנה.

3.2.  באם קיים שם מתחם ללקוח מסמיך הלקוח את החברה לעשות בשמו ובמקומו כל פעולה הדרושה כדי ששם המתחם יפנה את הגולשים אל  האתר.

3.3.  ביקש הלקוח להעביר את שם המתחם כך שיצביע אל מחשב אחר, שאינו בבעלות חברה (או שאינו בחוות השרתים של החברה), יהיה הוא אחראי בלעדית לכל תוצאה שתנבע מן העברה. בנוסף הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא זכאי על פי להפנות את שם המתחם לשרת עליו יורה כאמור.

3.4.  ביקש הלקוח כי החברה תרשום עבורו שם מתחם, תרשום החברה במסגרת הפרטים הנדרשים לצורך רישום, את פרטיה תחת הקטגוריה של תמיכה טכנית (או כל קטגוריה דומה או רלוונטית אחרת).

 4.       גיבוי

4.1.  גיבוי- שירותי האחסון כוללים שירות גיבוי אוטומטי של תכני האתר. במסגרת תהליך הגיבוי נוצר עותק אחד של הנתונים ("full copy") של תכני האתר. השירות לרוב נקי משגיאות ושיבושים אולם מעט לעת נוצרים שיבושים ותקלות. על כן מומלץ ללקוחות שלא להסתמך אך ורק על גיבוי אוטומטי זה ולדאוג לגיבוי נוסף.

 5.       שירותים נוספים

5.1.  השירותים הנוספים (כל שירות שאינו נכלל בשירותים), יעשו כנגד תשלום בהתאם למחירי השירות אצל החברה כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי התקנת יישומים באתר ו/או ביצע בו פעולות שאינן חלק מאחזקת האתר הינם בגדר שירותים נוספים הכרוכים בתשלום (וכן שירותים אלה כפופים להוראות תנאים אלה לרבות לכללים ולהחניות הטכניות.

5.2.  שירותי סטטיסטיקה- במסגרת שירותים אלה מספקת החברה תוכנות סטטיסטיות, המנטרות את הפעילות של האתרים המוחזקים במחשביה, כדוגמת מספר הפניות אל האתר (Hits), מאיזה כתובות אינטרנט הגיעו הפניות אל האתר, באילו ימים ובאיזה שעות ועוד. לתוכנות הללו יש מגבלות. בכלל זה, הן אינן רושמות פניה לאתר במקום שהמשתמש צופה בו מתוך המטמון (Cache) במחשבו; הן אינן יכולות לפענח כל כתובת שממנה הגיעה כל בקשה, ועוד. הלקוח מאשר כי מודע למגבלות התוכנות ולא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברה בגין יכולותיהן, מגבלותיהן או התאמתן לצרכיו.

 

6.       תכנים ופעילויות אסורים

6.1.  האחריות המלאה והבלעדית לתכנים (מכל מין וסוג שהוא-לרבות תמונות, קבצי קול, וידאו וכיו"ב) באתר חלה על הלקוח בלבד, והחברה לא תשא בכל אחריות בגינם. הלקוח מתחייב, כתנאי מהותי ויסודי בהסכם זה, לא לכלול באתר תכנים, ולא לבצע (במעשה או במחדל) באמצעות מחשבי חברה פעולות, כמפורט להלן:

6.1.1. כל תוכן ו/או מעשה שפרסומו ו/או הכללתו באתר נאסרו לפי הוראות כל דין.

6.1.2. כל תוכן ו/או מעשה הפוגע או מפר זכויות צדדים שלישיים - לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, שמות מתחם או סימני מסחר.

6.1.3. כל תוכן ו/או מעשה פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

6.1.4. כל תוכן ו/או מעשה הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם - למעט פרסום כדין, שנעשה בהסכמת הוריו ואפוטרופסיו הטבעיים של כל קטין.

6.1.5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים יישומים מזיקים (Malicious Applications) ובכלל זאת: נגיף-מחשב ("וירוס"), תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), וכיו"ב.

6.1.6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

6.1.7. כל תוכן ו/או מעשה בלתי-חוקי, או תוכן ו/או מעשה המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

6.1.8. כל תוכן ו/או מעשה המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.

6.1.9. כל תוכן ו/או מעשה בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

6.1.10. כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

6.1.11. כל תוכן ו/או מעשה הכולל עידוד להשתתפות בהימורים או הגרלות האסורים לפי דין בישראל וכן כל תוכן ו/או מעשה בקשר עם תוכניות פירמידה (תוכניות המתאפיינות בכך שחבר אחד מצרף אליהן חברים אחרים תמורת תקבול כספי).

6.1.12.  כל תוכן ו/או מעשה המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או  לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות החברה בפרט.

6.1.13.  משלוח "דואר זבל" (Junk Email) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (Spam) ו/או מכתבי שרשרת. כאמצעי עזר לקיום איסור זה – חל איסור על משלוח הודעות דואר ליותר מ-50 נמענים. ביט.מן תהיה רשאית לשנות הכמות לפי שיקול דעתה.

6.1.14. ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות חברה בפרט.

6.1.15. ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט (הNetiquette- ).

6.2.  הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא הבעלים של מלוא זכויות היוצרים באתר ובתכנים המתפרסמים בו ו/או באמצעותו מעת לעת ו/או כי ניתנו לו רישיונות כדין להשתמש בהם.

6.3.  על הלקוח להימנע מפעילות אסורות (או מביצוע פעילויות לגביהן נדרש תיאום עם החברה) כפי הקבוע ברשימת הכללים וההנחיות הטכניות.

6.4.  מצאה החברה, כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו/או כי הלקוח הפר הסכם זה בהפרה יסודית, היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן, כולן או חלקן - וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו/או הוראות כל דין:

6.4.1.לבטל הסכם זה, ולהסיר מן המחשב את האתר, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור. חברה תשמור גיבוי מן האתר למשך 30 ימים לאחר ביטול הסכם זה, ולאחר מכן תהיה רשאית למוחקו.

6.4.2.במקרה שהוגשה לחברה פניה מצד שלישי, אשר עולה ממנה לכאורה, כי צד שלישי נפגע מחומר שהתפרסם באתר, תהיה החברה רשאית בנוסף לאמור בסעיף 6.4.1 לעיל, למסור לידי הפונה את פרטי הלקוח, כדי שהטוען לפגיעה בזכויותיו והלקוח יסדירו את טענותיהם ישירות זה עם זה. החברה תהיה רשאית לעשות כן גם במקרה שהוכח לכאורה להנחת דעתה, כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי לפי דיני מדינת ישראל. בכל מקרה תמסור חברה את פרטי הלקוח במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן, או במקרה שהיא נדרשה לעשות כן על ידי רשות מוסמכת.

6.5.  הלקוח לא ייגש לחשבונו (ו/או למערכת הניהול) של לקוח אחר ו/או לא יעשה כל מעשה שתכליתו גישה לחשבון ו/או למערכת הניהול של לקוח אחר או השגת אמצעים לגישה כאמור ו/או לנתונים ו/או למידע ו/או לשירותים אחרים כלשהם של צד שלישי לרבות ביט.מן.

6.6.    הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 7.       תמיכה וטיפול בתקלות

7.1.  החברה תספק מענה וסיוע לתפעול הכלים שיוקצו ללקוח לצורך העברה ועדכון של התנאים באתר. המענה לפניות יסופק במסגרת ימי ושעות העבודה.

7.2.  החברה מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים על מנת לספק שירות רצוף וחסר תקלות אולם אינה יכולה לערוב שאחזקת האתר והגישה אליו מרשת האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי חברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל חברה או מי מספקיה.

7.3.  החברה תפעל לתיקון כל תקלה שתתקבל בגינה הודעה אצל החברה (או שתיוודע לחברה בדרך אחרת) בהקדם האפשרי ותפעל באופן רציף בימי ושעות העבודה (ימים א-ה 10:00-18:00) לתיקונה.

7.4.  החברה תתאם עם הלקוח כל שינוי מהותי אותו היא מתעתדת לבצע במחשב עליו מותקן האתר או בכל מחשב  הקשור או העלול להשפיע על פעולת האתר וזאת בהתראה של לפחות שלושה ימי עבודה (זולת אם הפעילות הינה דחופה ואינה ניתנת לדחייה ללא סכנה ממשית לפגיעה בזמינות השרתים או הנתונים). הלקוח מתחייב, לאחר התראה כאמור, להיות זמין טלפונית בעת ביצוע הפעילות כאמור לכל שאלה/ בעיה שתעלה במסגרת הפעילות.

 

8.       אחריות מוגבלת

8.1.  אחריותה של ביט.מן מתמצית בנקיטת האמצעים וביצוע הפעולות המפורטות בתנאי שימוש אלה. מעבר לאחריות זו, ביט.מן לא תהיה אחראית (בין בחוזים, בין בנזיקין ובין מכוח על עילה אחרת) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (בין ישיר ובין עקיף), חיסרון או אבדן, שיגרם ללקוח ובלבד שביט.מן לא פעלה בזדון (מתוך כוונה לגרום לנזק). ידוע ללקוח כי התקשרות ביט.מן בהסכם זה והתחייבותה לספק השירותים ללקוח, נסמכת על ומותנית בהסכמתו להגבלת אחריותה כאמור.

8.2.  הלקוח מאשר ומסכים כי בהתחשב באופיו של השירות ובתמורה עבור השירות, ביכולתו להקטין את הסיכונים מפני נזקים, אין הצדקה להטיל האחריות לסיכונים אלו על ביט.מן וכי הגבלת האחריות סבירה ומקובלת.

8.3.  היה ועל אף האמור בסעיף 8.1 יקבע כי ביט.מן אחרית לנזקים שנגרמו ללקוח, תוגבל אחריותה לנזקים ישירים בלבד ולסכום שלא יעלה על מחצית התמורה ששולמה עבור השירות.

9.       בוררות

9.1. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באיזה מהשירותים נשוא הסכם זה, או בקשר עם הסכם זה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

9.2.  הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

9.3.  על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

9.4.  בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

9.5.  סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

9.6.  בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בסעיפים 9.1 – 9.5, סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר תל-אביב.

10.   דין בלעדי

10.1.  על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (ובמקרה בו מפנה הדין הישראלי לדין זר – לא תחול ההפניה לדין הזר).

 

 

 

Copyright © 1999 - 2005, All rights reserved, webspace.co.il בניית אתרים